1
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП «Держвуглепостач»
від 18 квітня 2017р. 17
Директор
_______________А.В. Плюнгін
КОДЕКС ЕТИКИ ТА СЛУЖБОВОЇ ПОВЕДІНКИ
ПРАЦІВНИКІВ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»
КИЇВ 2017
2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Кодекс етики та службової поведінки працівників державного
підприємства «Держвуглепостач» (далі Кодекс етики) є документом державного
підприємства «Держвуглепостач» (далі Підприємство), який узагальнює стандарти
етичної поведінки, доброчесності та запобігає конфлікту інтересів у діяльності
працівників Підприємства і способів врегулювання конфлікту інтересів його
працівниками та іншими особами, які діють від імені Підприємства.
Цей кодекс етики розроблений відповідно до положень Конституції України,
Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), Закону України «Про
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014 - 2017 роки інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства,
Статуту та інших внутрішніх документів Підприємства з урахуванням вимог
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів.
1.2. Кодекс етики працівників Підприємства ґрунтується на патріотизмі,
гуманізмі, почутті обов'язку і відповідальності за доручену справу, дотриманні
принципу законності. Основними нормами службової поведінки є чесність,
порядність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, скромність і ввічливість.
Дотримання високих стандартів ділової етики та підтримка репутації Підприємства
одне з основних завдань всіх працівників. Дії працівників здійснюються відповідно до
нормативних правових актів України та цього Кодексу.
При прийнятті на роботу працівник Підприємства ознайомлюється з цим
Кодексом етики, про що робиться письмовий запис у його особовій справі.
1.3. Працівники Підприємства повинні вживати усіх необхідних заходів для
дотримання положень цього Кодексу етики, а кожен громадянин вправі очікувати від
працівника Підприємства поведінки у відносинах з ним відповідно до положень цього
Кодексу етики.
1.4. Знання та дотримання працівниками Підприємства положень цього
Кодексу етики є одним із критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та
службової поведінки.
2. НОРМИ СЛУЖБОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ
2.1. Працівники Підприємства повинні добросовісно та розумно діяти в
інтересах Підприємства, відповідально та обачно ставитися до виконання своїх
обов'язків, визначених чинним законодавством України та внутрішніми
документами Підприємства.
2.2. Приймати рішення тільки в межах своїх повноважень, які визначені
посадовою інструкцією чи положенням про відповідний підрозділ. У разі, якщо
вирішення питання перевищує його компетенцію чи повноваження, працівник
повинен звернутися до безпосереднього керівника.
3
3. НОРМИ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ ТА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ
Ефективне ділове співробітництво для досягнення позитивних загальних
результатів є важливою умовою успіху в командній роботі. Вітаються
доброзичливі взаємини співробітників і підтримується сприятливий соціально-
психологічний клімат в колективі. Вирішення розбіжностей або суперечливих
моментів здійснюється за допомогою безпосереднього керівника. Неприпустимо
робити будь-який конфлікт надбанням третіх осіб чи інших організацій.
Працівники повинні дотримуватися принципу взаємної поваги, розуміння того, що
робота, виконувана працівниками інших підрозділів, підпорядкована загальним
цілям Підприємства, заслуговує поваги і повинна бути оцінена гідно.
3.1.Правила ділової поведінки передбачають:
обов'язковість і організованість;
шанобливе ставлення до колег і дотримання субординації;
негативне ставлення до чуток, недопущення їх обговорення та
розповсюдження;
допомогу колегам, передачу знань та досвіду;
обов'язкове принесення вибачень при допущенні некоректної поведінки
(вчинку);
утримання від критики колеги, підлеглого, керівника в присутності
інших співробітників;
3.2. Правила ділової поведінки забороняють:
лихослів'я, прояви нестриманості, запальності і агресії;
обговорення особистих чи професійних якостей колег в їх відсутність;
заняття в робочий час справами, не пов'язаними з виконанням службових
обов'язків;
провокування конфліктів у колективі й інтриг, написання анонімок.
4. НОРМИ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКІВ
Створення конструктивних професійних відносин між керівниками і
підлеглими необхідно для щоденної ефективної роботи. Керівник повинен
проявляти ввічливість, тактовне ставлення до працівників. Взаємодія повинна
будуватися на основі поваги честі та гідності кожного працівника. Керівники
повинні точно визначати завдання і обсяг службових повноважень підлеглих
відповідно до займаних ними посад. При необхідності доступно роз'яснювати
кінцеву мету завдання і впевнитися, що завдання їм зрозуміло.
4.1.Норми і правила ділової поведінки керівників передбачають:
володіння нормами і правилами службової етики та ділової поведінки;
справедливість, об'єктивну оцінку роботи співробітників;
шанобливе ставлення до суспільної (колективної) думки колег і підлеглих;
підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
виховання в собі високих моральних якостей та їх застосування в
повсякденній роботі, делікатність спілкування, етичну поведінку в конфліктних
ситуаціях;
створення довірчих відносин з підлеглими, прагнення бачити в них своїх
однодумців;
відкритість до спілкування і самокритичність;
4
розвиток ініціативи підлеглих співробітників, підтримку в реалізації
інновацій;
наставництво, допомогу молодим фахівцям і новим співробітникам у
професійному становленні;
уміння визнавати перед підлеглими свої помилки та позитивно сприймати
конструктивну критику на свою адресу;
ділову вимогливість.
4.2.Норми і правила ділової поведінки керівників забороняють:
зловживання посадовим станом;
грубість, нескромність та несправедливість у відносинах з підлеглими і
колегами;
необ'єктивність оцінки роботи співробітників;
скарги вищестоящому керівництву на колег і підлеглих без попередньої
роботи з ними щодо усунення проблем;
перенесення особистих проблем на відносини з підлеглими працівниками.
5. ВИЯВЛЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
Конфлікт інтересів це ситуація, коли в межах виконання обов'язків
працівник повинен приймати рішення, брати участь у прийнятті рішення або
здійснювати інші, пов'язані з його посадою дії, що впливають або можуть вплинути
на особисті чи матеріальні інтереси самого працівника, його родичів і зачіпають
або можуть зачепити інтереси Підприємства.
5.1. Основні принципи управління конфліктом інтересів на підприємстві
обов'язок працівників розкрити відомості про реальний або
потенційний конфлікт інтересів;
індивідуальний розгляд і оцінка матеріальних та репутаційних ризиків
для Підприємства при виявленні кожного конфлікту інтересів та його
врегулюванні;
конфіденційність процесів розкриття відомостей про конфлікт
інтересів та його врегулювання;
дотримання балансу інтересів Підприємства і працівника при
врегулюванні конфлікту інтересів;
захист працівника від переслідування у зв'язку з повідомленням про
конфлікт інтересів у іншого працівника, який був виявлений таким працівником.
5.2. Обов'язки працівників у зв'язку з розкриттям і врегулюванням
конфлікту інтересів
при ухваленні рішень з приводу ділових питань і виконанні своїх
трудових обов'язків керуватися інтересами Підприємства без врахування своїх
особистих інтересів, інтересів членів сім’ї чи інших близьких осіб;
уникати ситуацій і обставин, які можуть призвести до конфлікту
інтересів;
негайно повідомляти про реальний або потенційний конфлікт
інтересів, що виник;
добросовісно сприяти врегулюванню конфлікту інтересів, що виник.
5
5.3. Порядок розкриття конфлікту інтересів працівником підприємства
та порядок його врегулювання
розкриття відомостей про конфлікт інтересів при прийомі на роботу;
розкриття відомостей про конфлікт інтересів при призначенні на нову
посаду;
розкриття відомостей по мірі виникнення ситуацій конфлікту
інтересів;
розкриття відомостей про конфлікт інтересів у ході проведення
щорічних атестацій на дотримання етичних норм ведення бізнесу, прийнятих на
підприємстві (включаючи заповнення форми щодо конфлікту інтересів).
Розкриття відомостей про конфлікт інтересів необхідно здійснювати у
письмовому вигляді формі заяви чи повідомлення або протоколу про
виявлення, у разі якщо факт наявності конфлікту був виявлений не самим
працівником). Допустимим є початкове розкриття конфлікту інтересів в усній
формі, з наступною фіксацією цього факту в письмовому вигляді.
Конфлікт інтересів може вирішуватися наступними способами:
обмеження доступу працівника до певної інформації, яка може
зачіпати його приватні інтереси;
добровільна відмова працівника або його відсторонення (постійне або
тимчасове) від участі в обговоренні та процесі ухвалення рішень з питань, які
знаходяться або можуть опинитися під впливом конфлікту інтересів;
перегляд і зміна функціональних обов'язків працівника;
тимчасове відсторонення працівника від посади, якщо його особисті
інтереси суперечать його функціональним обов'язкам;
переведення працівника на посаду, що передбачає виконання
функціональних обов'язків, не пов'язаних з конфліктом інтересів;
відмова працівника від свого приватного інтересу, який породжує
конфлікт інтересів з інтересами підприємства, та ін.;
звільнення працівника.
Наведений перелік способів вирішення конфлікту інтересів не є вичерпним.
У кожному конкретному випадку, за домовленістю Підприємства і працівника,
який розкрив відомості про конфлікт інтересів, можуть бути знайдені інші форми
його врегулювання.
При вирішенні наявного конфлікту інтересів слід обирати найбільш м'який
захід врегулювання з усіх можливих, з урахуванням існуючих обставин. Більш
жорсткі заходи слід використовувати у разі, коли це викликано реальною
необхідністю або у випадку, якщо більш м'які заходи виявилися недостатньо
ефективними. При прийнятті рішення про вибір конкретного методу вирішення
конфлікту інтересів важливо враховувати значимість приватного інтересу
працівника і ймовірність того, що такий приватний інтерес буде реалізований із
завданням шкоди інтересам підприємства.
6
5.4. Визначення кола осіб, відповідальних за прийом і розгляд відомостей
стосовно конфлікту інтересів
Відповідальними за збирання відомостей про реальний та потенційний
конфлікт інтересів, що є істотним елементом в реалізації заходів запобігання
корупції на підприємстві, можуть бути безпосередній керівник працівника,
працівник/керівник кадрової служби, Уповноважений з антикорупційної
діяльності. Розгляд отриманої інформації про конфлікт інтересів доцільно
проводити колегіально: в обговоренні можуть взяти участь згадані вище особи,
представник юридичного підрозділу, вище керівництво Підприємства.
6. ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ, ІНШИМИ
ЮРИДИЧНИМИ АБО ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
6.1. Головним напрямком діяльності Підприємства у відносинах із
контрагентами іншими юридичними або фізичними особами є визначення для них
чіткого орієнтиру досягнення позитивних результатів взаємовідносин із
Підприємством, донесення до них керівництвом і працівниками Підприємства
переваг співробітництва:
максимально відкрито та дохідливо,
переконливо,
нестандартно, формуючи певний презентабельний образ Підприємства, що
відрізняє його від інших.
6.2. Серед основних принципів корпоративної культури Підприємства є:
шанобливе та доброзичливе ставлення до контрагентів;
вивчення та аналіз потреб споживачів, для забезпечення якісного їх
обслуговування.
Некоректність, байдужість та непрофесіоналізм у стосунках з контрагентами
неприпустимі в роботі керівництва та співробітників Підприємства.
6.3. Працівники повинні усвідомлювати вплив своєї поведінки на репутацію та
результати діяльності Підприємства. У будь-якій діяльності, що спрямована на
зовнішню аудиторію, при виконанні посадових обов'язків працівники не повинні
допускати вчинення дій, здатних завдати шкоди репутації Підприємства. Взаємодія
з громадськістю та ЗМІ має сприяти формуванню позитивної громадської думки
про діяльність Підприємства.
6.4. Порядок подання інформації (документів) за запитами правоохоронних та
інших органів, що стосуються питань компетенції Підприємства, здійснюється в
рамках відповідних нормативних правових актів Підприємства.
6.5. У процесі ділового спілкування з представниками державних організацій
та інших юридичних осіб, при зверненнях громадян працівники зобов'язані
дотримуватися наступних норм і правил ділової поведінки до всіх без винятку з
відвідувачами чи споживачами Підприємства необхідно вести себе:
доброзичливо і привітно;
стримано і тактовно;
завжди шанобливо відгукуватися про колег Підприємства, зміцнюючи тим
його авторитет.
7
7. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ І НАРАД
7.1. При проведенні зборів і нарад працівники зобов'язані керуватися такими
правилами ділового етикету:
приходити на збори вчасно;
попередньо ознайомитися з порядком денним і мати при собі всі необхідні
матеріали, заздалегідь підготовлені питання або коментарі;
перед початком зборів чи наради відключати засоби телекомунікаційного
зв'язку;
заздалегідь з'ясовувати, скільки часу відводиться на виступ, не затягувати його
за рахунок скорочення часу виступу інших колег.
8. ТЕЛЕФОНЕ СПІЛКУВАННЯ
8.1. У процесі телефонного спілкування працівники Підприємства
зобов'язані керуватися такими нормами і правилами ділового етикету:
відповідаючи на телефонний дзвінок, чемно вітатися, чітко називати
найменування підрозділу;
уважно вислухати співрозмовника;
залишаючи повідомлення на автовідповідачі, називати дату, час дзвінка, своє
ім'я, а потім коротко викладати мету дзвінка;
не заставши на місці потрібну людину, поцікавитися, коли зручніше
передзвонити або залишити своє ім'я та номер телефону;
якщо в процесі розмови стався обрив зв'язку, передзвонити слід тому, хто
телефонував;
усі розмови вести коректно і лаконічно, не допускати відхилення від теми.
9. РОБОТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
9.1. Порядок роботи в мережі Інтернет визначається нормативними
правовими актами Підприємства, що регулюють питання надання доступу та
використання ресурсів глобальної мережі Інтернет на Підприємстві.
Працівники не мають права використовувати в неслужбових цілях засоби Інтернет
та електронної пошти.
10. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА,
КУЛЬТУРА ОДЯГУ
10.1.Зовнішній вигляд працівників Підприємства має дуже важливе значення
для підтримки його позитивного ділового іміджу. З цією метою працівники
структурних підрозділів виконують наступні правила:
10.1.1. Працівники у робочий час зобов'язані піклуватися про підтримку
суворого ділового стилю у своєму одязі, що характеризується консерватизмом,
зручністю, охайністю, присутністю смаку і поміркованістю (колір і фасон одягу,
біжутерія, макіяж, зачіска).
10.1.2. В робочий час неприпустимий одяг занадто вільного та спортивного
стилю (футболки, топи, декольтовані та зухвало-яскраві сукні, спідниці - «міні»,
бриджі, лосини і таке інше). Виняток - необхідність носіння спецодягу,
обумовленого службовими функціями працівників. Також допускається носіння
одягу вільного крою, коли це обумовлено фізіологічним станом працівника
(вагітність, посттравматичний стан). Наприкінці тижня, у п'ятницю, дозволяється
8
відносно вільний діловий стиль. Забороняється носити спортивне взуття,
сандалети, сандалі, тапочки. Вітається одяг з елементами національного стилю.
Невиконання цих правил вважається порушенням трудової дисципліни!
Технічному персоналу, робота якого тісно пов'язана з обслуговуванням і
ремонтом обладнання, а також прибиранням приміщень та охоронцям надається
корпоративна уніформа.
Суворо забороняється носити уніформу в неробочий час поза межами
Підприємства!
11. РОБОЧЕ МІСЦЕ
11.1 Порядок, чистота, акуратність робочого місця становлять імідж
працівника Підприємства. Кожен працівник повинен підтримувати чистоту і
порядок на своєму робочому місці, стежити за порядком у кабінеті, у виробничих
приміщеннях, будівлях та на території. Паління на робочому місці заборонено!
Паління допустимо тільки в спеціально відведених для того місцях.
Вживання алкоголю на робочому місці заборонено!
12. КОРПОРАТИВНІ ЗАХОДИ
12.1. На Підприємстві проводяться корпоративні заходи, спрямовані на
виховання та підтримання морально-психологічного духу колективу.
Адміністрація вітає ініціативність працівників у суспільному житті, підтримку
проведення корпоративних заходів.
12.2. Працівники зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих правил
етикету під час проведення корпоративних заходів.
12.3. Працівники повинні усвідомлювати вплив своєї поведінки на репутацію
Підприємства і уникати дій, не сумісних з іміджем Підприємства.
13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ
КОДЕКСУ
13.1. Працівники Підприємства повинні дотримуватись цього Кодексу етики.
За порушення антикорупційного законодавства працівники несуть відповідальність
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Дотримання працівниками Підприємства положень Кодексу етики
враховується при проведенні атестацій, а також при накладанні дисциплінарних
стягнень.
Уповноважений
з антикорупційної діяльності П.П. Буравченко