СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Код ЄДРПОУ 40225511
м. Київ
2016 р.
ПОГОДЖЕНО
Голова Ради Трудового колективу
ДП «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»
____________________ Р. Зуєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України
_______________ _______
2
1. Загальні положення
1.1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ» (далі -
Підприємство) засноване на державній власності згідно з наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 16.01.2016 19 та
належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України (далі - Уповноважений орган управління).
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Українською мовою ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»
1.2.2. Російською мовою ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУГЛЕПОСТАВ».
1.2.3. Англійською мовою STATE ENTERPRISE
«DERZHVUGLEPOSTACH».
1.3. Скорочене найменування Підприємства:
1.3.1. Українською мовоюДП «Держвуглепостач»;
1.3.2. Російською мовоюГП «Госуглепостав»;
1.3.3. Англійською мовою – SE «Derzhvuglepostach».
1.4. Місцезнаходження Підприємства: 01601, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 4.
1.5. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які
видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим
Статутом.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Підприємство утворено з метою:
удосконалення господарського механізму реалізації вугільної продукції;
забезпечення балансу попиту та пропозиції вугільної продукції, сталої та
економічно ефективної роботи вугільних підприємств, енергогенеруючих
компаній, підприємств коксохімічної промисловості та інших споживачів
вугільної продукції;
розвитку та удосконалення систем незалежного контролю якості вугільної
продукції;
удосконалення дослідних та випробувальних робіт;
сприяння оптимізації організаційного оформлення ринку вугілля України;
сприяння оптимізації постачання вугілля на зовнішні ринки;
сприяння своєчасним та ефективним розрахункам за поставлене вугілля
шляхом розробки та запровадження сучасних механізмів розрахунків;
забезпечення виконання договірних зобов'язань з постачання
енергетичного вугілля енергогенеруючим компаніям України, коксівного
вугілля підприємствам коксохімічної промисловості та іншим споживачам
вугільної продукції;
забезпечення потреб енергогенеруючих компаній та інших споживачів
вугільної продукції у якісному вугіллі;
3
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного вугілля на ринку;
організації науково-дослідних та експериментально-конструкторських
робіт;
задоволення економічних та соціальних потреб працівників Підприємства;
виробничо-господарської, комерційно-посередницької, інших видів
діяльності для забезпечення впорядкування збуту та встановлення інших
систем контролю за реалізацією вугільної продукції, станом розрахунків, інших
напрямків;
отримання прибутку;
захист загальнодержавних економічних інтересів в умовах реформування
та розвитку ринку вугільної продукції.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
участь у формуванні паливного балансу держави на підставі вивчення
попиту та наявності ресурсної бази;
сприяння розробленню, впровадженню та додержанню стандартів якості
вугілля;
закупівля вугілля тому числі рядового) у вугледобувних підприємств
України;
імпорт вугілля у випадках виникнення на ринку України дефіциту вугілля
певних марок;
постачання вугілля енергогенеруючим компаніям України, підприємствам
коксохімічної промисловості та іншим споживачам вугільної продукції;
забезпечення своєчасної доставки вугілля енергогенеруючим компаніям
України, підприємствам коксохімічної промисловості та іншим споживачам
вугільної продукції шляхом укладення з транспортними підприємствами
довгострокових договорів про транспортування за оптимізованими
маршрутами;
розробка та впровадження системи своєчасних та ефективних розрахунків
за поставлене вугілля;
здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності відповідно до
чинного законодавства;
надання інших комерційних послуг;
задоволення потреб на вугільну продукцію на внутрішньому та
зовнішньому ринках;
торгово-посередницька діяльність у здійсненні купівлі-продажу усіх видів
продукції та товарів відповідно до чинного законодавства;
діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів,
крім передбачених для обов’язкового соціального страхування, страхових кас
або пенсійних фондів відповідно до порядку розподілу та перерахування
коштів;
пошук (розвідка) корисних копалин;
видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне
значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
видобування вугілля кам’яного;
переробка (збагачення) вугільної сировини;
4
операції з давальницькою сировиною;
будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,
зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж
інженерних і транспортних мереж);
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі);
перевезення вантажів залізничним транспортом;
збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за
переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного
захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності,
надання послуг з охорони громадян;
фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів
спорту;
діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту,
визнаних в Україні;
посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
надання послуг фінансового лізингу;
надання коштів у позику (крім на умовах фінансового кредиту) та
поручительств на безоплатній основі;
послуги у галузі інформатизації;
збір та опрацювання інформації про збут вугільної продукції;
облік і аналіз договорів на реалізацію вугільної продукції, форм
розрахунків за договорами;
збір та обробка інформації по основних показниках роботи вугільної
галузі;
моніторинг цін;
збір, аналіз та обробка інформації з виконання функцій, покладених на
Уповноважений орган управління, розробка і оцінка нових аналітичних
програм по збуту вугільної продукції;
розробка та поставка програмного забезпечення;
технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної і офісної техніки;
розробка перспективних річних та квартальних балансів виробництва і
споживання вугільної продукції в розрізі основних споживачів;
формування раціональної, якісної сировинної бази для підприємств
електроенергетики;
оперативний контроль за виконанням встановлених завдань щодо
забезпечення вугільною продукцією основних споживачів та розрахунків за
нього;
складання звітів щодо поставок вугілля відповідно до марок і сортів;
збір та обробка даних щодо енергоспоживання і розрахунків підприємств
5
вугільної промисловості за спожиту електроенергію;
забезпечення органів державного управління інформацією про наявність і
використання вугільних ресурсів та стан розрахунків за відвантажену вугільну
продукцію;
послуги захисту інформації в комп'ютерах і технічних засобах інших від
копіювання та несанкціонованого доступу;
послуги з оптової торгівлі гірничодобувними машинами та обладнанням
для промислового і цивільного будівництва;
виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
переробка, використання та реалізація відходів виробництва, вторинної
сировини;
виконання маркшейдерських робіт, проведення нагляду за деформацією
поверхні і об’єктами під якими проводяться гірничі роботи;
надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти,
підготовки спеціалістів;
надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в
користування каналів місцевого електрозв’язку;
технічне обслуговування і експлуатація мереж радіомовлення, провідного
радіомовлення, надання в користування каналів електрозв’яку;
використання радіочастот, будівництво і технічне обслуговування
галузевої передачі даних;
експлуатація родовищ корисних копалин;
організація перевезення вантажів;
маркетинг;
науково-технічна діяльність;
інвестиційна діяльність;
видавнича діяльність;
залізничне і транспортно-експедиційне обслуговування;
передача електричної енергії відповідно до ліцензій, виданих
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфераї
енергетики та комунальних послуг;
послуги виробничо-технологічного зв’язку;
операції з цінними паперами;
здавання в оренду (суборенду) рухомого майна;
випробування вугільної продукції, що відвантажується вугледобувними та
вуглепереробними підприємствами;
виконання аналізу хімічними лабораторіями для визначення показників
якості рядового вугілля, продукції переробки вугілля та доменного коксу, у
тому числі на експорт;
виконання незалежного контролю (інспектування) якості вугільної
продукції;
участь у роботі з експертизи нормування показників якості вугледобувних
та вуглепереробних підприємств, що належать до сфери управління
Уповноваженого органу управління, та нормативної документації;
6
аналіз технологічного процесу підприємств з видобутку та збагачення
вугілля і його вплив на техніко-економічні показники;
створення у встановленому порядку централізованих випробувальних
пунктів та хімічних лабораторій на підприємствах незалежно від їх форми
власності;
проведення іспитів (хіманалізу) арбітражних проб вугільної продукції на
замовлення;
атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з
охорони праці;
контроль за зваженням вантажу вугільної продукції та коксу;
ремонт засобів вимірювальної техніки;
метрологічна діяльність згідно із Законом України «Про метрологію та
метрологічну діяльність», а також діяльність у галузі стандартизації та
сертифікації;
проведення робіт з сертифікації продукції та системи менеджменту;
проведення вимірювань показників якості електроенергії;
Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних
дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.
2.3. Основними завданнями Підприємства є:
оптова торгівля паливом;
посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними
речовинами;
технічні випробування та дослідження.
3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство
набуває прав та обов'язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
та цього Статуту.
3.3. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням
Уповноваженого органу управління шляхом викладення його в новій редакції
та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.
3.4. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.
3.5. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може
мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.
3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із законодавством.
3.7. Держава та Уповноважений орган управління не несуть
відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених
Господарським кодексом України та іншими законами України.
3.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та
Уповноваженого органу управління.
7
3.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та
немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді
відповідно до законодавства.
4. Майно Підприємства
4.1. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним
на праві господарського відання.
4.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а
також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі
Підприємства.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом
управління;
доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів
господарської діяльності Підприємства;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та
громадян у встановленому законодавством порядку;
інші джерела, не заборонені законодавством.
4.4. У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу
управління Підприємство зберігає право господарського відання на закріплене
за ним майно. Підприємство в установленому законодавством порядку
забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об'єкти, права
на які підлягають державній реєстрації.
4.5. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого
за Підприємством майна здійснює Уповноважений орган управління.
4.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому
майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених
чинним законодавством, за погодженням з Уповноваженим органом
управління.
4.7. Відчуження Підприємством майнових об'єктів, що належать до
основних засобів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за
погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами.
Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден,
суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту
здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з
Фондом державного майна України.
Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних
засобів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.
8
4.8. Кошти, одержані в результаті відчуження, списання майнових
об'єктів, що належать до основних засобів Підприємства, є державною
власністю і використовуються відповідно до чинного законодавства, а також
фінансового плану.
4.9. Нерухоме майно Підприємства, що не підлягає приватизації, не може
бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських
організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може
бути його відчуження.
4.10. Підприємство має право здавати в оренду, підприємствам,
установам і організаціям, громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди,
нежитлові приміщення), за погодженням з Уповноваженим органом
управління, а також інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування,
транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать) в
установленому законодавством порядку.
4.11. Списання майна з балансу Підприємства, а також прискорена
амортизація основних фондів Підприємства здійснюються відповідно до вимог
законодавства.
4.12. Передача в заставу майнових об'єктів, що належать до основних
фондів Підприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за
погодженням з Уповноваженим органом управління.
4.13. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із
законодавством.
4.14. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.
5. Розмір і порядок формування статутного капіталу та створення
спеціальних (цільових) фондів
5.1. Статутний капітал Підприємства формується протягом трьох місяців
з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації цього
Підприємства.
5.2. Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі
Уповноваженим органом управління нерухомого майна, коштів, цінних
паперів, іншого майна та майнових прав.
5.3. Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення
першого року з дня державної реєстрації Підприємства.
5.4. Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в
установленому порядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на праві
господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на
банківський рахунок Підприємства.
5.5. Передача майна Підприємству оформляється актом приймання-
передачі.
9
5.6. Статутний капітал Підприємства становить 2000 (дві тисячі) гривень.
5.7. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного
капіталу Підприємства приймається Уповноваженим органом управління з
урахуванням відомостей річної фінансової звітності Підприємства.
5.8. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв'язку із зміною
(збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній
реєстрації.
5.9. Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові)
фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:
амортизаційний фонд;
фонд розвитку виробництва;
фонд споживання (оплати праці);
резервний фонд;
інші фонди.
5.10. Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних
відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування,
машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та
моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.
5.11. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів
відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази
Підприємства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.
5.12. Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які
визначаються згідно із законодавством.
5.13. Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі 5 відсотків
фонду споживання (оплати праці) і призначений для покриття витрат, які
пов'язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.
5.14. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу
цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу,
підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи
централізовані капітальні вкладення та кредити).
5.15. Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану
Підприємства.
6. Права та обов'язки Підприємства
6.1. Підприємство має право:
самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні
напрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку
Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління;
реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за
цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у
випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами;
10
придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до
законодавства;
утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та
затверджувати положення про них;
обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-які інші умови
господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству;
об'єднуватися з іншими суб'єктами господарювання в корпорації,
концерни, асоціації та консорціуми в установленому законодавством порядку.
6.2. Підприємство зобов'язане:
забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із
законодавством;
відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених
договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів;
виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки;
вести бухгалтерський, оперативний облік і складати фінансову,
статистичну та податкову звітність згідно із законодавством;
додержуватися фінансової дисципліни;
створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування;
проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та
статистичної інформації згідно із законодавством;
додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;
надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо
діяльності Підприємства на його запит;
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» забезпечити
роботу з питань запобігання та виявлення корупції;
забезпечити регулярну оцінку корупційних ризиків діяльності на
Підприємстві та здійснювати відповідні антикорупційні заходи;
за погодженням з Уповноваженим органом управління, щороку до
01 квітня затверджувати Антикорупційну програму;
забезпечити постійний відкритий доступ працівників Підприємства до
тексту Антикорупційної програми;
надавати Уповноваженому органу управління, у визначені ним строки,
інформацію щодо діяльності Підприємства у тому числі щодо роботи з питань
запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів та господарських
операцій.
надавати фінансову (річну, квартальну) звітність Уповноваженому органу
управління відповідно до чинного законодавства.
6.3. Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законом.
11
6.4. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена,
тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.
7. Управління Підприємством
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього
Статуту.
7.2. Управління Підприємством здійснюється його директором, який
підзвітний Уповноваженому органу управління.
7.3. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з
посади Уповноваженим органом управління.
7.4. З директором Підприємства укладається контракт, у якому
визначаються строк найму, його права, обов'язки і відповідальність, умови
матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за
погодженням сторін.
7.5. Директор Підприємства призначається на посаду за результатами
конкурсного відбору.
7.6. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності
Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції
Уповноваженого органу управління.
7.7. Директор Підприємства несе персональну відповідальність за
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження
оброблених документів, регістрів і фінансової, статистичної та податкової
звітності.
Також, Директор Підприємства несе персональну відповідальність за
організацію дотримання Підприємством вимог Закону України «Про
запобігання корупції» та реалізацію Антикорупційної програми юридичної
особи.
Головний бухгалтер, керівник уповноваженого підрозділу (особа) з
питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію
антикорупційної програми юридичної особи) та керівник юридичної служби
Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади директором
Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7.8. Директор Підприємства:
несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що
визначені Статутом;
під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків повинен діяти в
інтересах Підприємства;
діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших
організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;
формує адміністрацію Підприємства;
12
видає в межах своєї компетенції накази та доручення;
організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу
діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його
діяльності;
затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління
структуру Підприємства;
затверджує штатний розпис Підприємства;
у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад
працівників Підприємства;
обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні
розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з
дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;
застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників Підприємства;
розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього
Статуту та законодавства;
забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого
Підприємству;
виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління
контракту;
укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;
несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів,
додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства.
7.8. У разі відсутності директора Підприємства (відпустки, відрядження,
тимчасової непрацездатності тощо), його обов’язки виконує один із заступників
директора або інша посадова особа із числа керівного складу Підприємства,
призначена наказом керівника виключно після погодження з Уповноваженим
органом управління.
8. Уповноважений орган управління
Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього
завдань:
приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію
Підприємства;
призначає на посаду та звільняє з посади керівника Підприємства,
укладає і розриває з керівником Підприємства контракт, здійснює контроль за
додержанням вимог контракту;
за поданням директора Підприємства погоджує кандидатуру для
призначення на посаду головного бухгалтера та керівника юридичної служби
Підприємства;
у разі тимчасової відсутності керівника Підприємства, у тому числі на час
перебування його у відпустці або у разі тимчасової непрацездатності, має право
на цей час призначати виконуючого обов’язки керівника Підприємства із числа
13
керівного складу Підприємства;
затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за
додержанням цього Статуту;
веде облік об'єктів державної власності, що перебувають у його
управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та збереження
таких об'єктів;
затверджує фінансові та інвестиційні плани Підприємства, здійснює
контроль за їх виконанням у встановленому порядку;
проводить моніторинг фінансово-господарської діяльності, зокрема
виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо
поліпшення його роботи;
погоджує залучення аудиторів для щорічних перевірок Підприємства;
у разі зміни керівника Підприємства забезпечує проведення ревізії
фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому
законом;
забезпечує контроль за проведенням інвентаризації майна Підприємства в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку Підприємства,
здійснює контроль за їх виконанням;
погоджує договори про спільну діяльність, договори комісій, доручення
та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих
договорів;
виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить
пропозиції щодо умов його подальшого використання;
приймає рішення про відчуження, передачу та списання майна
Підприємства, погоджує передачу в оренду нерухомого майна Підприємства;
погоджує Антикорупційну програму Підприємства;
в межах, визначених законодавством, здійснює контроль за організацією
роботи з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємстві;
здійснює інші функції, передбачені законодавством.
9. Господарська діяльність Підприємства
9.1. Основним показником фінансових результатів господарської
діяльності Підприємства є прибуток.
9.2. Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від
провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за
кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших
платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у
повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.
Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового
доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та
амортизаційних відрахувань.
14
9.3. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до
затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог
Господарського кодексу України та інших законів України.
9.4. У фінансовому плані Підприємства затверджуються суми коштів, які
спрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.
9.5. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового
плану Підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.
9.6. Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину
прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.
9.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із
законодавством.
9.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями,
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі
договорів.
9.9. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із
законодавством.
9.10. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері
управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових
відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Підприємство здійснює
обробку персональних даних відповідно до законодавства України про захист
персональних даних.
10. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства
10.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини
працівника з Підприємством.
10.2. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.
10.3. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних
зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного
самоврядування, до складу якого не може входити керівник Підприємства.
10.4. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним
голосуванням на три роки не менше як двома третинами голосів. Члени
виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші
посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного
виборного органу цього колективу.
10.5. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з
адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
10.6. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення
умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування
працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за
участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.
15
11. Припинення діяльності Підприємства
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за
рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених
законом, - за рішенням суду.
11.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною
Уповноваженим органом управління, а в разі припинення його діяльності за
рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до
Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а
також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.
11.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до законодавства про працю.
11.5. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з
дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.