1
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП «Держвуглепостач»
від 10/04/2017р. 16
Директор ДП «Держвуглепостач»
_______________ А. Плюнгін
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ» НА 2017 рік
КИЇВ 2017
2
Цією Антикорупційною програмою державного підприємства
«Держвуглепостач» (далі Підприємства проголошує, що її працівники, директор та
посадові особи у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими
партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого
самоврядування керуються принципом нульової терпимості до будь-яких проявів
корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та
протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).
1. Загальні положення
1.1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Підприємства.
1.2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі,
ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі Закон) та
Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції України.
1.3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях,
наведених в Законі.
1.4. Антикорупційну програму затверджено директора Підприємства після її
обговорення з працівниками і посадовими особами Юридичної особи та погоджено з
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
1.5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому
доступі на веб-сайті http://dvp.org.ua/ Підприємства для працівників, посадових осіб
Юридичної особи, а також для її ділових партнерів.
Розділ 2. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію
Антикорупційної програми
2.1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма
працівниками Підприємства, включаючи керівника та посадових осіб усіх рівнів.
2.2. Антикорупційна програма також застосовується Підприємством у її
правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
2.3. Відповідальними за виконання (реалізацію) Антикорупційної програми в
межах своїх повноважень є:
директор Підприємства;
посадова особа Підприємства, відповідальна за реалізацію Антикорупційної
програми (далі Уповноважений), правовий статус якої визначається
Законом і Антикорупційною програмою; і
посадові особи Підприємства всіх рівнів (далі посадові особи) та інші
працівники Підприємства (далі працівники) у випадках, прямо
визначених в Антикорупційній програмі.
Розділ 3. Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи
3.1. Підприємство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними
та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
3.2. Антикорупційні заходи включають:
3
3.2.1. періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;
3.2.2. антикорупційні стандарти і процедури.
3.2.1. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Юридичної
особи є:
3.2.1.1. вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту
Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і
протидії корупції;
3.2.1.2. антикорупційна перевірка ділових партнерів;
3.2.1.3. антикорупційне застереження в правочинах, трудових договорах,
положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників
Підприємства;
3.2.1.4. критерії обрання ділових партнерів Підприємства;
3.2.1.5. обмеження щодо підтримки Підприємством політичних партій,
здійснення благодійної діяльності;
3.2.1.6. механізм повідомлення про виявлення ознак порушення
Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, а також конфіденційність цих повідомлень та захист
викривачів;
3.2.1.7. здійснення Уповноваженим та іншими посадовими особами функцій
щодо запобігання корупції;
3.2.1.8. процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє
розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
3.2.1.9. норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників та
посадових осіб;
3.2.1.10. механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
3.2.1.11. обмеження щодо подарунків;
3.2.1.12. нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми.
3.3. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Підприємства
3.3.1 Підприємство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку
корупційних ризиків у своїй діяльності.
3.3.2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події
корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог
Антикорупційної програми.
3.3.3. Оцінка корупційних ризиків на Підприємстві проводиться комісією з
оцінки корупційних ризиків (далікомісія).
Порядок діяльності та склад комісії, затверджується директором.
До складу комісії входять: Уповноважений (голова комісії), керівники структурних
підрозділів Підприємства, а також працівники, визначені директором за погодженням
з Уповноваженим.
Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого, до
роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники
Підприємства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.
Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у
4
роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх
посадових обов’язків на Підприємстві.
3.3.4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення
корупційних ризиків у діяльності директора, посадових осіб та працівників
Підприємства.
3.3.5. Корупційні ризики у діяльності Підприємства, поділяються на
внутрішні та зовнішні.
Внутрішні корупційні ризики знаходяться в організаційно-управлінських,
фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності
Підприємства.
Зовнішні корупційні ризики знаходяться у діяльності ділових партнерів, в тому
числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими
Підприємство перебуває у ділових правовідносинах.
3.3.6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їхнє
визначення та опис, класифікація за категоріями та видами у порядку, визначеному
положенням про комісію.
3.3.7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Підприємства комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.
Звіт складається за формою і структурою, визначеною положенням про комісію.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається директору
Підприємства і повинен містити:
1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують,
та умови, що їм сприяють;
2) оцінку виявлених корупційних ризиків;
3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня
виявлених корупційних ризиків.
Текст звіту надається для ознайомлення працівникам, посадовим особам
Підприємства, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Підприємства.
3.3.8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків
Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед
директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку,
передбаченому Розділом 15 Антикорупційної програми.
3.3.9. Підприємство не менше ніж один раз на три роки проходить зовнішню
оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські,
юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.
3.3.10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої
оцінки корупційних ризиків директор вживає необхідних заходів для запобігання,
виявлення і протидії корупції у діяльності Підприємства, в тому числі шляхом зміни
існуючих антикорупційних стандартів та процедур.
3.4. Антикорупційні стандарти і процедури
3.4.1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури
Уповноваженим для нових працівників, посадових осіб, а також інших осіб, які діють
від імені Підприємства, проводиться обов’язковий вступний інструктаж із положень
Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.
5
3.4.2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної
програми включаються до всіх правочинів, трудових договорів, які укладаються
Юридичною особою. Типові форми антикорупційних застережень розробляються
Уповноваженим, з урахуванням сфер діяльності Підприємства.
Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим
підприємства.
3.4.3. Ділові партнери Підприємства обираються згідно з об’єктивними
критеріями, які базуються на прозорості, конкурентності, якості, надійності, ціні та
вигідності.
3.4.4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер
діяльності розробляє Уповноважений Підприємства та затверджує директор.
3.4.5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або
потенційних ділових партнерів Підприємства з метою оцінки наявності корупційних
ризиків, в тому числі перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, що бере
участь у корупції (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде
даний діловий партнер використовуватися в якості посередника для передачі третім
особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.
Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної
програми, а також стандартів для різних сфер діяльності Підприємства, що
розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки
зберігаються не менше ніж 5 років.
За результатами перевірки ділового партнера Підприємства Уповноважений
складає письмову рекомендацію директору. У разі негативної рекомендації
Уповноваженого директор для продовження або початку правовідносин із таким
суб’єктом має ухвалити обґрунтоване рішення.
3.4.6. Підприємство разі відсутності законодавчих та інших заборон) може
здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну
діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних
ризиків.
Уповноважений ухвалює висновок протягом 7 робочих днів після отримання всіх
документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або діяльності, і направляє
його директору.
Благодійна діяльність Юридичної особи за загальним правилом має здійснюватися
разі відсутності законодавчих та інших заборон) лише через відповідним чином
зареєстровані благодійні організації.
3.4.6.1. здійснення благодійної діяльності Підприємства не допускається якщо:
1) її здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення
рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або
здійснюється в цілях отримання переваг у підприємницькій діяльності;
2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого
самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійності через
певну благодійну організацію.
Уповноважений веде реєстр здійснених Підприємством внесків на підтримку
політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають
зберіганню не менше ніж 5 років.
Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується директором за
поданням Уповноваженого.
6
3.4.7. Для повідомлення працівниками, посадовими особами Підприємства
про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений розміщує відповідну
інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Підприємства та на офіційному
веб-сайті Підприємства
- номер телефону для здійснення повідомлень 5942576
- адреса електронної пошти для здійснення повідомлень buravchenko@dvp.org.ua -
години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення
9-00 до 16-00.
Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.
Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної
програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією
правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується директором за
поданням Уповноваженого.
Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення
Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень встановлюється в положенні, затвердженому директором за поданням
Уповноваженого.
Розділ 4. Норми професійної етики працівників Підприємства
Норми професійної етики працівників Підприємства закріплені в «Кодексі
етики та службової поведінки працівників державного підприємства
«Держвуглепостач».
Розділ 5. Права і обов’язки та працівників (крім Уповноваженого)
Підприємства
5.1. Директор, посадові особи, працівники та інші особи, що діють від імені
Підприємства, мають право:
1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями та роз’ясненнями щодо
Антикорупційної програми.
5.2. Директор, посадові особи та працівники Підприємства зобов’язані:
1) дотримуватися вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з
нею внутрішніх документів, а також підтримувати і забезпечувати практичну
реалізацію Антикорупційної програми;
2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів
Підприємства;
3) невідкладно інформувати Уповноваженого, директора Підприємства про
випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки
підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень іншими працівниками і посадовими особами Підприємства або
іншими фізичними або юридичними особами, з якими Підприємство перебуває або
планує перебувати у ділових відносинах;
4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною
програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства;
7
6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень,
пов’язаних з діяльністю Підприємства.
5.3. Працівникам, посадовим особам та директору Підприємства
забороняється:
1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та
пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи
інших осіб;
2) використовувати будь-яке майно Підприємства чи її кошти в приватних
інтересах;
3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду
(для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків,
яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Підприємством;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які
готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами
Підприємства, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені відповідними
правочинами;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників та посадових
осіб Підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної
вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим
договором між ними та Юридичною особою;
6) займатися будь-якою діяльністю, яка може скласти конкуренцію
Підприємству, якщо інше не передбачено у трудовому договорі з Підприємством;
7) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших
працівників, посадових осіб, керівника до порушення вимог Закону чи
Антикорупційної програми.
5.4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з
Підприємством, особі забороняється розголошувати або використовувати в інший
спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх
повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.
5.5. Працівникам, посадовим особам, директору Підприємства забороняється
безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для
себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із виконанням своїх
повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями.
Працівники, посадові особи, керівник можуть приймати подарунки, які
відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у
вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на
розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі),
крім випадків, передбачених у пункті 5.5. Антикорупційної програми, якщо вартість
таких подарунків не перевищує 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на
день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків,
отриманих с одного джерела протягом року, однієї мінімальної зарплаті встановленої
на 1 січня поточного року.
Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється
на подарунки, які:
даруються близькими особами;
8
одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги,
загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
У разі виявлення неправомірного подарунка у службовому приміщенні, а також у
разі надходження пропозиції подарунка, працівники, посадові особи, директор
Підприємства зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити
таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за
наявності) або Уповноваженого чи директора Підприємства.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка
складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або
подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим чи директором
Підприємства. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або
подарунок виявляє особа, яка є директором Підприємства або Уповноваженим, акт
про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання
обов’язків директора Підприємства у разі його відсутності.
5.6. Працівники, посадові особи, директор, а також особи, які діють від імені
Підприємства зобов’язані утримуватися від пропозиції подарунків державним
службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким
особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або
представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як
готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю
Підприємства.
Пропонувати подарунки дозволено лише у випадках, коли вони відповідають
загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені
законом розміри.
Загальну політику Підприємства щодо пропозицій подарунків від імені
Підприємства в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає директор,
із врахуванням вимог закону.
5.7. Про кожен факт пропозиції подарунку або отримання подарунку в
рамках загальновизнаних уявлень про гостинність, працівники, посадові особи,
директор Підприємства протягом одного робочого дня письмово повідомляють
Уповноваженого за встановленою формою.
Розділ 6. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому
працівників разі їх наявності)
Права і обов’язки Уповноваженого з антикорупційної діяльності (надалі-
Уповноваженого) визначені «Посадовою інструкцією Уповноваженого з
антикорупційної діяльності», затвердженої 02.02.2017 р.
Розділ 7. Порядок звітування Уповноваженого перед директором
Підприємства
7.1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в терміни, визначені
директором, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі
Звіт).
7.2. Звіт повинен включати інформацію щодо:
1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
9
2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною
програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів,
вжитих для усунення таких порушень;
4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх
функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у
його діяльність з боку третіх осіб.
6) наявних пропозицій і рекомендацій.
7.3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється
Уповноваженим з керівництвом.
7.4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у
підпунктах 1), 2) пункту 7.2. Антикорупційної програми, розміщуються у загальному
відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті
Підприємства.
Розділ 8. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням
Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених
нею заходів
8.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням
працівниками, посадовими особами, керівником Юридичної особи Антикорупційної
програми.
8.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми
здійснюється Уповноваженим у наступних формах:
1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог
Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень;
2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників
Підприємства;
3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних,
виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.
8.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням
Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення
Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення
внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому Розділом 15 Антикорупційної
програми.
8.4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів
впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.
Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі
відповідну інформацію від працівників, посадових осіб, керівника про результати
реалізації відповідних заходів.
Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він
складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику. Оцінка проводиться за
критеріями, визначеними Уповноваженим.
10
Розділ 9. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого
працівниками про факти порушень антикорупційних вимог
9.1. Працівникам, посадовим особам Підприємства гарантується
конфіденційність їх повідомлень директору або Уповноваженому про виявлені ознаки
порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією
правопорушень, в діяльності інших працівників Підприємства та повідомлень про
факти підбурення працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних
з корупцією правопорушень.
9.2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної
програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників та посадових осіб
Підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень
можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку,
визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися
працівниками та посадовими особами ділових партнерів Підприємства. Директор
забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від
зовнішнього втручання і витоку інформації.
9.3. Забороняється подавати завідомо неправдиві повідомлення.
9.4. Повідомлення працівників Підприємства про виявлення ознак, вчинення
корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, можуть бути анонімними.
Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних
з корупцією правопорушень підлягає розгляду лише у випадку, коли наведена у
ньому інформація стосується конкретного працівника Підприємства або ділових
партнерів Підприємства та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
9.5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює
Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого
визначена директором особа.
9.6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка
повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог
Антикорупційної програми, вчинення іншими працівниками чи особами корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації
та охороняються згідно з законом.
Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні
інформації, не в праві її розголошувати. Особа, винна у розголошення конфіденційної
інформації, несе відповідальність згідно з законом.
Розділ 10. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію
про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
10.1. Директор та/або Уповноважений в межах своїх повноважень
забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні
та протидії корупції на Підприємстві.
10.2. Інформація про працівника, посадову особу, яка повідомила про ознаки
порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення (далі викривач) не може бути
розголошена, крім випадків, встановлених законом.
10.3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення,
притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим
11
негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в
призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких
заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог
антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
10.4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача директор
Підприємства, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною
ініціативою, повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання
негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
10.5. Заходи для захисту викривача, визначаються керівником спільно з
Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.
Розділ 11. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників
Підприємства
11.1. Працівники, посадові особи Юридичної особи зобов’язані не пізніше
наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про
наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово
повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати
рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання
реального або потенційного конфлікту інтересів.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у директора
Підприємства, він письмово повідомляє про це Уповноваженого та Міністерство. У
разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого,
він письмово повідомляє про це директора.
11.2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після
отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи
потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання
конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. Безпосередній керівник, якому
стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний
вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у
підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
11.3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного
з нижченаведених заходів:
1) усунення працівника, посадової особи від виконання завдання, вчинення
дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником,
посадової особи відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття
рішень;
3) обмеження у доступі працівника, посадової особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника, посадової особи;
5) переведення працівника, посадову особу на іншу посаду;
6) звільнення працівника, посадової особи.
Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його
особливості для різних категорій працівників та посадових осіб Підприємства
встановлюється Уповноваженим з урахуванням положень статей 30 – 34 Закону.
11.4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності директора
Підприємства приймається Міністерством.
12
11.5. Працівники і посадові особи Підприємства можуть самостійно вжити
заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного
приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому
керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати
будь-яку можливість його приховування.
Розділ 12. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій
Уповноваженим
12.1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень
Антикорупційної програми, директор, посадові особи, працівники Підприємства
можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового
роз’яснення.
12.2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації
викладається безпосередньо Уповноваженому визначені Уповноваженим дні та
години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки
чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
12.3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому,
або у письмовій формі не пізніше ніж протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з
дня отримання запиту.
Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на
7(сім) робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за
роз’ясненням.
12.4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки
порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання
проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому Розділом 15
Антикорупційної програми.
Розділ 13. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації
працівників у сфері запобігання та виявлення корупції на Підприємстві
13.1. Підвищення кваліфікації працівників, посадових осіб Підприємства у
сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань
з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог
Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також
виховання нетерпимості до корупції.
13.2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого
керівником Юридичної особи тематичного плану-графіку на кожне півріччя, який
готується Уповноваженим.
Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників
Підприємства, так і окремі заходи для посадових осіб.
Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари
тощо) із підвищення кваліфікації визначається Уповноваженим з урахуванням:
1) пропозицій директора, керівників структурних підрозділів;
2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності
Підприємства;
4) результатів внутрішніх розслідувань;
5) звіту Уповноваженого перед керівництвом.
13
13.3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та
виявлення корупції складають не менше 10% загального обсягу робочого часу на
півріччя.
13.4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері
запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється
Уповноваженим.
Розділ 14. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до
працівників, які порушують положення Антикорупційної програми
14.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення
працівниками, посадовими особами вимог Антикорупційної програми здійснюються
такі заходи:
1) призначається у встановленому Розділом 15 Антикорупційної програми
порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації
про ймовірне порушення;
2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього
розслідування директор накладає дисциплінарне стягнення.
14.2. Дисциплінарні стягнення накладаються директором Підприємства на
працівників, посадових осіб Підприємства, відповідно до норм законодавства про
працю з урахуванням положень трудового договору і визначеного на Підприємстві
порядку застосування дисциплінарних стягнень.
Розділ 15. Порядок проведення внутрішніх розслідувань
15.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення
Антикорупційної програми працівником Підприємства або ознак вчинення
працівником Підприємства корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
Уповноважений повідомляє про це директора, який вживає заходів, передбачених
пунктом 15.2. цього розділу.
У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог
Антикорупційної програми директором або ознак вчинення корупційного чи
пов’язаного з корупцією правопорушення, Уповноважений повідомляє про це
Міністерство, які вживають заходів, передбачених пунктом 15.2. цього розділу.
У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення
Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення,
порушення вимог Антикорупційної програми, директор повідомляє про це
засновників підприємства, і вживає заходи, передбачені пунктом 15.2. цього розділу.
15.2. За умов, передбачених п. 15.1. Антикорупційної програми, директор
зобов’язані вжити наступних заходів:
1) протягом 3(трьох) днів ініціювати проведення внутрішнього
розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне
порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією
правопорушення;
2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати
дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;
3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення
причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи
щодо запобігання таким діям у майбутньому;
4) у разі виявлення ознак адміністративного або кримінального
14
правопорушення, інформувати у десятиденний строк про це спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
15.3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана
або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які
можуть бути перевірені.
Внутрішнє розслідування призначається директором і здійснюється
комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно
до Антикорупційної програми, затверджується керівником.
До складу комісії обов’язково включається Уповноважений за винятком
випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи
отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.
Термін проведення розслідування не повинен перевищувати 14 днів.
Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві
Уповноваженого не менше 5 років.
У разі, якщо за результатами внутрішнього розслідування на
Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово
повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний
строк з дати його накладення.
Розділ 16. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми
16.1. Директор Підприємства забезпечує організацію механізмів зворотного
зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне
вдосконалення Антикорупційної програми.
16.2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за
результатами:
1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної
програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із
працівниками, посадовими особами та директором Підприємства, а також з діловими
партнерами Підприємства щодо удосконалення Антикорупційної програми.
16.3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути
Уповноважений, а також директор, посадові особи, працівники Підприємства.
16.4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми
подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік
Уповноважений надає директору узагальнений звіт пропозицій, які надійшли, та
надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
16.5. Директор, отримавши від Уповноваженого звіт про пропозиції щодо
змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення
трудовим колективом. У випадках, коли Уповноважений наполягають на терміновому
внесенні певних змін до Антикорупційної програми, директор у найкоротший строк,
але не пізніше 10 днів з моменту надходження таких пропозицій, ініціює проведення
відповідного обговорення.
16.6. В результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим
колективом) Підприємства, керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до
Антикорупційної програми, які стають її невід’ємною частиною.